วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์


     การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาสร้างกุศลทานอันยิ่งใหญ่ ด้วยการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาการให้ หรือ การบริจาคย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้มีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้เสียสละ ผู้รับมีความสุข ที่ได้รับสิ่งจำเป็นที่สุดที่ตนเองยังขาดแคลน


ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้บริจาค ของแอ็ดมินครับ


     การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ยอมสละร่างกายของตนเอง ให้ผู้ที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนได้ศึกษาโดยเพียงแต่มุ่งหวังว่า ผู้ที่ศึกษาร่างของตนจะนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยมวลมนุษย์ชาติต่อไป

      ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้สร้างกุศลทานครั้งสุดท้ายของชีวิตที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุด โดยได้แต่หวังว่า ผู้อยู่เบื้องหลังจะไม่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วย ตนเองมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากได้เป็นผู้"ให้"เท่านั้น


ศูนย์รับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์

1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาฯ จะรับบริจาคร่างกาย เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคอิสานเท่านั้น คือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม ชัยภูมิ เลย ยโสธร นครพนม สกลนคร มุกดาหาร

โทรศัพท์ในเวลาราชการติดต่อ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมายเลข (043) 348381, (043) 363173, (043) 363212, (043) 242342-6, (043) 348360-8, (043) 347518-26 ต่อ 3173 หรือ 3212

2. โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของการบริจาคร่างกาย
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์นำไปศึกษา หรือที่เรียกว่าเป็น “อาจารย์ใหญ่”
การบริจาคร่างกายแยกออกเป็น 3 แบบ
  1. บริจาคเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา ระยะที่ใช้ในการเรียน 3 ปี
  2. บริจาคเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางฝึกผ่าตัด
  3. บริจาคเพื่อให้ภาควิชาฯ เก็บโครงกระดูกเพื่อการศึกษาตลอดไป

3. ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการศึกษาจากร่างของผู้อุทิศร่างกายฯ ตามความเหมาะสม คือ
  1.  เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
  2.  เพื่อการฝึกอบรมหัตถการต่างๆ และงานวิจัยทางการแพทย์
  3.  เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
  4.  เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนสำหรับการรักษาทางการแพทย์ 

4. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
 ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจบริจาคร่างกาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งต้องใช้ร่างกายของมนุษย์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องและมีประโยชน์มากที่สุด 
         ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับการบริจาคร่างกายได้ที่ งานรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือพินัยกรรมการบริจาคร่างกายเมื่อถึงแก่กรรมแล้ว ได้ที่ http://www.pr.nu.ac.th/pdf/แบบฟอร์มหนังสือพินัยกรรมการบริจาคร่างกาย.pdf  

          สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 4705, 0 5596 4752, 0 5596 4792